Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 2 (Unit 3 - Giving directions)

/ əˈkrɑːs/

/ əˈraʊnd/

/ blɑːk/

/ ˈkɔːr.nɚ/

/ ˌdaʊnˈtaʊn/

/ hed/

/ ˌɪn.t̬ɚˈsek.ʃən/

/ kiːp ˈɡoʊ.ɪŋ/

/ riːtʃ/

/ streɪt/

/ tɝːn/

/laɪn/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học