Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 2 (Unit 13 - Locating help)

/ˈæk.sə.dənt/

/ˈklɪn.ɪk/

/ˈdaɪ.əl/

/ˈem.bə.si/

/ɪˈmɝː.dʒən.si ˈnʌm.bɚ/

/fɪl ə prɪˈskrɪp.ʃən/

/ˈfaɪr dɪˌpɑːrt.mənt/

/ɪn keɪs əv/

/ˈɪn.dʒɚd/

/pəˈliːs rɪˈpɔːrt/

/pəˈliːs ˌsteɪ.ʃən/

/ˈtriːt.mənt/

/ ɪˈmɝː.dʒən.si/

/ ˈhɑː.spɪ.t̬əl/

/ ˈliː.ɡəl/

/ ˈfɑːr.mə.si/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học