Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 2 (Unit 14 - Emergency!)

/ˌdiː.kəmˈpreʃ.ən/

/ɪˈmɝː.dʒən.si ˈlæn.dɪŋ/

/ɪˈmɝː.dʒən.si slaɪd/

/ˈek.sɪt roʊ/

/floʊˈteɪ.ʃən dɪˈvaɪs/

/ˈɑːk.sɪ.dʒən/

/ˈɑːk.sɪ.dʒən ˌmæsk/

/siːt ˈkʊʃ.ən/

/ˈtɝː.bjə.ləns/

/sɪˈvɪr/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học