Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 1 - About your guest)

Danh sách từ vựng (8)

/ˈbɪz.nɪs ˈtræv.əl.ɚ/

/sel.ə.breɪt/

/ˈkɑːn.fɚ.əns/

/ˈhɑː.lə.deɪ/

/ˈhʌn.i.muːn/

/ˈliː.ʒɚ/

/roʊˈmæn.t̬ɪk/

/trɪp/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học