Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 2 - On the phone)

Danh sách từ vựng (7)

/ˈkɜːrtiəs/

/kəˈnekt/

/ˈɪnˌkʌm.ɪŋ/

/laɪn/

/ˈɑː.pə.reɪ.t̬ɚ/

/prəˈfeʃənl/

/ˈtræns.fɝː/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học