Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 3 - Types of Restaurants)

Danh sách từ vựng (6)

/kwɪˈziːn/

/ˈdraɪv.θruː/

/ˈfæm.əl.i ˈres.tə.rɑːnt/

/ˈsteɪk.haʊs/

/ˌvedʒ.əˈter.i.ən/

/weɪt stæf/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học