Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 4 - Lodging)

Danh sách từ vựng (8)

/ˌbed ən ˈbrek.fəst/

/ˈbʌdʒ.ɪt hoʊˈtel/

/ˈkæb.ɪn/

/ˈkæmp.saɪt/

/iːkəʊ rɪˈzɔːrt/

/moʊˈtel/

/rɪˈzɔːrt/

/ˈjuːθ ˌhɑː.stəl/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học