Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 1 (Unit 8 - Bus travel)

/əˈfɔːr.də.bəl/

/ˈben.ə.fɪt/

/ˈtʃiːp.li/

/ˈflek.sə.bəl/

/ˈleɡ.ruːm/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học