Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 9 - Renting a car)

Danh sách từ vựng (8)

/kəmˈpækt/

/ɪˈkɑːnəmi/

/ˌdʒiː.piːˈes/

/ɪnˈʃʊrəns/

/ˈmaɪlɪdʒ/

/ˈmɑː.dəl/

/ˈstæn.dɚd/

/trʌŋk/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học