Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 1 (Unit 10 - How do you pay?)

/aɪˌden.t̬ə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ˈkred.ɪt ˌkɑːrd/

/ˈtʃek.ɪŋ əˌkaʊnt/

/ˈtʃɑːrdʒ ˌkɑːrd/

/kæʃ ˈəʊnli/

/trænˈzæk.ʃən/

/ˈtræv.əl.ɚz ˌtʃek/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học