Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 10 - How do you pay?)

Danh sách từ vựng (7)

/aɪˌden.t̬ə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ˈkred.ɪt ˌkɑːrd/

/ˈtʃek.ɪŋ əˌkaʊnt/

/ˈtʃɑːrdʒ ˌkɑːrd/

/kæʃ ˈəʊnli/

/trænˈzæk.ʃən/

/ˈtræv.əl.ɚz ˌtʃek/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học