Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 11 - Where to get money)

Danh sách từ vựng (9)

/əˈkaʊnt/

/ˌeɪ.tiːˈem/

/bræntʃ/

/iˌlekˈtrɑː.nɪ.kəl.i/

/ˈkiː.pæd/

/pɪn/

/ˈsɝː.vɪs ˌtʃɑːrdʒ/

/ˈwaɪər trænsˈfɜːr/

/wɪðˈdrɑː/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học