Học từ vựng | Vocabulary learning

Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 13 - How much does it cost?)

Danh sách từ vựng (9)

/kəˈlektəbl/

/ˈkuː.pɑːn/

/ˈfrend.li/

/ˈɡɪft ræp/

/məˈmen.toʊ/

/ɑːn seɪl/

/pɪk aʊt/

/ˈpraɪs ˌtæɡ/

/ˌsuː.vəˈnɪr/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học