Học từ vựng - Career Paths Toursim (Unit 15 - Avoiding illness abroad)

/ˌbɑː.t̬əld ˈwɑː.t̬ɚ/

/spreɪ/

/dʒɝːm/

/məˈskiː.t̬oʊ/

/ˈpjʊr.ə.faɪ/

/ˈruː.ɪn/

/ˌvæk.səˈneɪ.ʃən/


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học