Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 4 -  Taking restaurant bookings )

/ˈfʊ.li ˈbʊkt/

/ lʌntʃ/

/ miːt/

/ əˈklɑːk/

/ ˈoʊ.pən/

/ treɪn/

/ˈkʌs.tə.mɚ/Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học