Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 7 -  Serving in the bar )

/ bɪr/

/ ˈbræn.di/

/ ˈkɑːk.teɪl/

/ˈdraɪ ˈwaɪn/

/ dʒɪn/

/mə.ˈdɪ.rə/

/ˈmiː.dɪəm ˈdraɪ ˈwaɪn/

/ ˈmɪn.ər.əl ˌwɑː.t̬ɚ/

/ pæsˈtiːs/

/ pɔːrt/

/ rʌm/1 | 2 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học