Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 2 - Travel packages)

/ aɪˈtɪn.ə.rer.i/

/ əˌkɑː.məˈdeɪ.ʃən/

/ er ˈoʊn.li/

/ ˌɑːl.ɪnˈkluː.sɪv/

/ ˈkʌs.tə.maɪz/

/ dɪˈlʌks/

/ ˈen.trəns ˌfiː/

/ ɪkˈsplɔːr/

/ fʊl bɔːrd/

/ ˌhæf ˈbɔːrd/

/ ˌset ˈmen.juː/Unit 1: Cultural differencesUnit 3: Giving directions

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học