Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 13 - Locating help)

/ˈæk.sə.dənt/

/ˈklɪn.ɪk/

/ˈdaɪ.əl/

/ˈem.bə.si/

/ɪˈmɝː.dʒən.si ˈnʌm.bɚ/

/fɪl ə prɪˈskrɪp.ʃən/

/ˈfaɪr dɪˌpɑːrt.mənt/

/ɪn keɪs əv/

/ˈɪn.dʒɚd/

/pəˈliːs rɪˈpɔːrt/Unit 12: Negotiating prices1 | 2 | Unit 14: Emergency!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học