Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 1 - Communication by email)

/ dɪˈlʌks/

/əˈplɪk.ə.bəl fiː/

/əˈtætʃ/

/ˈbæɡ.ɪdʒ tʃɑːdʒ/

/ˈbʊk.ɪŋ ˈeɪ.dʒənt/

/dɪˈteɪl/

/ˈfɔːr.wɚd/

/ˈɪn.bɑːks/

/ˈɪŋ.kwɚ.i/

/ˌmiːt.ənˈɡriːt/

/ˈref.ɚ.əns ˈnʌm.bɚ/

/ˈsʌb.dʒekt ˌlaɪn/

/suːt/

/wɪð ˈref.ɚ.əns tuː/Unit 15: Talking about symptomsUnit 2: Taking a message

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học