Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 10 - On a tour)

/ˈlænd.mɑːrk/

/ˈɑː.di.oʊ tʊr/

/bæɡ ˈstɔːr.ɪdʒ/

/ˌdɪs.əˈbɪl.ə.t̬i/

/ɪɡˈzɪb.ɪt/

/ɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˌsen.tər/

/ˈmɑːn.jə.mənt/

/ˈoʊ.pən tuː ðə ˈpʌb.lɪk/

/skwer/

/sɚˈvaɪ.vɪŋ/

/ˈwiːl.tʃer/Unit 9: Local attractionsUnit 11: Discussing rules and policies a tour

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học