Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 2 - The Laboratory)

/ˈker.fəl.i/

/kriˈeɪt/

/ˈiː.vəl/

/kɪl/

/ˈlæb.rə.tɔːr.i/

/læf/

/laʊd/

/ˈprɑː.dʒekt/

/sker/

/ˈsiː.krət/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học