Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 3 - The Report)

/ˈfrend.li/

/ sɑːlv/

/ˈsev.ɚ.əl/

/ˈeɪ.li.ən/

/əˈmʌŋ/

/tʃɑːrt/

/klaʊd/

/ˌkɑːm.prəˈhend/

/dɪˈskraɪb/

/ˈev.ɚ/

/feɪl/

/ɡreɪd/Unit 2: The Laboratory1 | 2 | Unit 4: The Dog’s Bell

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học