Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 4 - The Dog’s Bell)

/əˈproʊ.pri.ət/

/kɑːm/

/kənˈsɝːn/

/kənˈtent/

/ˈfriː.kwənt.li/

/ɪnˈstrʌkt/

/ˈɪʃ.uː/

/nʌn/

/ˈpʌn.ɪʃ/

/ʃeɪk/

/stroʊl/

/ əˈvɔɪd/Unit 3: The Report1 | 2 | Unit 5: The Jackal and the Sun Child

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học