Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 5 - The Jackal and the Sun Child)

/əˈwer/

/ˈbæd.li/

/bɪˈlɑːŋ/

/kənˈtɪn.juː/

/fiːld/

/ˈnɔːr.məl/

/rɪˈlæks/

/rɪˈkwest/

/rɪˈzaɪd/

/roʊl/Unit 4: The Dog’s Bell1 | 2 | Unit 6: The Friendly Ghost

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học