Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 6 - The Friendly Ghost)

/kɑːz/

/tʃɔɪs/

/ded/

/ˈdɪs.təns/

/ɪˈskeɪp/

/feɪs/

/ˈfɑː.loʊ/

/fraɪt/

/ɡoʊst/

/pet/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học