Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 8 - How the Sun and the Moon Were Made)

/əˈreɪndʒ/

/ˈbæl.əns/

/ˈkɑːn.træst/

/ɡræb/

/hæŋ/

/hjuːdʒ/

/ˈnes.ə.ser.i/

/prəˈpoʊz/

/ˈsɪŋ.ɡəl/

/ter/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học