Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 13 - The Farmer and the Cats)

/saɪt/

/ ɪnˈkriːs/

/ kənˈteɪn/

/ rɪˈspɑːn.sə.bəl/

/ oʊ/

/ bɝːn/

/pəˈzɪʃ.ən/

/blʌd/

/sel/

/kəˈrekt/

/krɑːp/

/dɪˈmænd/Unit 12: The Crazy Artist1 | 2 | Unit 14: A Magical Book

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học