Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 16 - Adams County’s Gold)

/əˈkæd.ə.mi/

/ˈeɪn.ʃənt/

/bɔːrd/

/kluː/

/ˈkɑːn.sɚt/

/ˈkaʊn.t̬i/

/ˈdɪk.ʃən.er.i/

/flæt/

/ˈdʒen.t̬əl.mən/

/ˈhɪd.ən/

/ˈmeɪ.bi/

/ˈɑː.fɪ.sɚ/Unit 15: The Big Race1 | 2 | Unit 17: The Race for Water

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học