Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 17 - The Race for Water)

/əˈveɪ.lə.bəl/

/biːt/

/braɪt/

/ˌdɪs.əˈpɪr/

/els/

/fer/

/floʊ/

/ˈfɔːr.wɚd/

/hɪl/

/ˈlev.əl/Unit 16: Adams County’s Gold1 | 2 | Unit 18: The Little Red Chicken

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học