Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 19 - Shipwrecked)

/əˈlaɪv/

/boʊn/

/ˈbɑː.ðɚ/

/ˈkæp.tən/

/kənˈkluː.ʒən/

/daʊt/

/ˈfɔːr.ən/

/ɡlæd/

/ˌhaʊˈev.ɚ/

/ɪnˈdʒʌs.tɪs/

/ˈlɑː.jɚ/

/ˈmen.ʃən/Unit 18: The Little Red Chicken1 | 2 | Unit 20: The Seven Cities of Gold

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học