Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 20 - The Seven Cities of Gold)

/əˈtʃiːv/

/ɑːlˈred.i/

/ˈbeɪ.sɪk/

/bɪt/

/dɪˈstrɔɪ/

/laɪ/

/ˈriː.əl/

/rɪˈflekt/

/rɪˈɡɑːrd/

/sɝːv/

/wɔːr/

/wɝːθ/Unit 19: Shipwrecked1 | 2 | Unit 21: Katy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học