Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 21 - Katy)

/beɪs/

/breɪn/

/klɝːk/

/ˈef.ɚt/

/ˈen.t̬ɚ/

/ˈhɪr.oʊ/

/ˈhɝː.i/

/ɪnˈfɔːrm/

/ˈleɪ.t̬ɚ/

/liːv/

/loʊˈkeɪt/

/ˌɑː.pəˈreɪ.ʃən/Unit 20: The Seven Cities of Gold1 | 2 | Unit 22: A Better Reward

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học