Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 24 - A Strong Friendship)

/tʃɪr/

/ˈek.sɚ.saɪz/

/ˈfrend.ʃɪp/

/ɡaɪd/

/læk/

/ˈpæs.ɪdʒ/

/pɚˈfɔːrm/

/ˈpreʃ.ɚ/

/ˈprɑː.bə.bəl/

/ˈpʌb.lɪk/

/straɪk/

/tæsk/Unit 23: The Camp1 | 2 | Unit 25: Joe’s Pond

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học