Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 24 - A Strong Friendship)

/ɪˈvent/

/səˈpɔːrt/

/ fɪt/

/ tɝːm/

/ ˈkrɪt̬.ɪk/

/ kɑːmˈpleks/

/ blɑːk/

/tʃɪr/

/ˈek.sɚ.saɪz/

/ˈfrend.ʃɪp/

/ɡaɪd/

/læk/Unit 23: The Camp1 | 2 | Unit 25: Joe’s Pond

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học