Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 25 - Joe’s Pond)

/əˈsoʊ.ʃi.eɪt/

/ˈfæk.tɚ.i/

/ˈɪn.stəns/

/ɪnˈvɑːlv/

/ˈmed.ɪ.sən/

/mɪks/

/ˈpɑː.pjə.leɪt/

/reɪndʒ/

/trəˈdɪʃ.ən/

/træʃ/

/waɪd/

/ɪnˈvaɪrənmənt/Unit 24: A Strong Friendship1 | 2 | Unit 26: Archie and His Donkey

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học