Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 26 - Archie and His Donkey)

/əˈlɑːŋ/

/əˈten.ʃən/

/əˈtrækt/

/klaɪm/

/drɑːp/

/ˈfaɪ.nəl/

/ˈfɝː.ðɚ/

/ɪmˈplaɪ/

/ˈnaɪ.ðɚ/

/ˈʌð.ɚ.waɪz/

/riˈækt/

/raɪd/Unit 25: Joe’s Pond1 | 2 | Unit 27: The Spider and the Bird

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học