Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 26 - Archie and His Donkey)

/əˈlɑːŋ/

/əˈten.ʃən/

/əˈtrækt/

/klaɪm/

/drɑːp/

/ˈfaɪ.nəl/

/ˈfɝː.ðɚ/

/ɪmˈplaɪ/

/ˈnaɪ.ðɚ/

/ˈʌð.ɚ.waɪz/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học