Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 28 - The Party)

/bænd/

/ˈbɔː.rɪŋ/

/ˈdraɪv.weɪ/

/ˈɡɑːr.bɪdʒ/

/ˈɪn.strə.mənt/

/lɪst/

/ˈmædʒ.ɪk/

/oʊn/

/prɪˈdɪkt/

/prəˈfes.ɚ/

/rʌʃ/

/ˈskedʒ.uːl/Unit 27: The Spider and the Bird1 | 2 | Unit 29: How the World Got Light

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học