Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 1 - The Twelve Months)

/ˈæŋk.ʃəs/

/ˈɑː.fəl/

/kənˈsɪst/

/dɪˈzaɪr/

/ˈiː.ɡɚ/

/ˈhaʊs.hoʊld/

/ɪnˈtent/

/ˈlænd.skeɪp/

/loʊd/

/lʌŋ/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học