Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 4 - The Deer and His Image)

/tʃest/

/dɪˈzæs.tɚ/

/dɪˈstɝːb/

/ˈɑː.nɚ/

/ˈmer.ə.θɑːn/

/ˈner.oʊ/

/peɪl/

/rʌf/

/ˈsæt̬.ɪs.faɪ/

/skriːm/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học