Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 10 - Blackbeard)

/ˈsɪt̬.ə.zən/

/ˈkaʊn.səl/

/əˈnɔːr.məs/

/ɪkˈstrɔːr.dən.er.i/

/fɑːɡ/

/ˈfjuː.nɚ.əl/

/ˈdʒaɪ.ənt/

/ɪmˈpreʃ.ən/

/mæd/

/ˈɔt/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học