Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 11 - Dinosaur Drawings)

/ədˈmɪʃ.ən/

/əˈstrɑː.nə.mi/

/dɪˈspaɪt/

/ˈdaɪ.nə.sɔːr/

/feɪm/

/ˈdʒiː.ni.əs/

/ˈdʒen.t̬əl/

/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/

/ˌɪn.t̬ɚˈfɪr/

/ˈlaɪt.li/

/ˈprɪn.sə.pəl/

/roʊ/Unit 10: Blackbeard1 | 2 | Unit 12: The Mean Chef

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học