Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 12 - The Mean Chef)

/əˈbjuːz/

/əˈfɔːrd/

/beɪk/

/biːn/

/det/

/fɑːlt/

/fʌnd/

/ˈdʒen.ər.əs/

/ɪnˈɡriː.di.ənt/

/ɪnˈsɪst/

/mes/

/ˈmet̬.əl/Unit 11: Dinosaur Drawings1 | 2 | Unit 13: The Cat and the Fox

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học