Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 19 - Mrs. May and the Green Girl)

/beɡ/

/biˈjɑːnd/

/ˈkɑː.stuːm/

/ɪkˈskleɪm/

/ɪkˈstend/

/fuːl/

/fɚˈbɪd/

/ˈɪl.ə.streɪt/

/ɪnˈdiːd/

/ˈkaɪnd.li/

/nest/

/ˈɔːr.ə.dʒɪn/Unit 18: The Priest1 | 2 | Unit 20: Albert Einstein

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học