Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 20 - Albert Einstein)

/əˈkɑːm.plɪʃ/

/əˈpruːv/

/əˈprɑːk.sə.mət/

/ˈber.i.ɚ/

/dɪˈtekt/

/ˌel.əˈmen.t̬ɚ.i/

/ˈfeɪ.ljɚ/

/ˈɡrædʒ.u.əl/

/ˈɪm.ə.ɡrənt/

/ɪnˈsɝːt/

/ˈɪn.stənt/

/ˈpɑː.vɚ.t̬i/Unit 19: Mrs. May and the Green Girl1 | 2 | Unit 21: From the Earth to the Stars

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học