Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 24 - The Doctor’s Cure)

/dɪˈseɪ.bəld/

/fænˈtæs.tɪk/

/ˈfɪk.ʃən/

/flæɡ/

/ˈdʒɝː.nəl/

/ˈmɑːr.vəl/

/ˈnuː.tri.ənt/

/ˌoʊ.vɚˈkʌm/

/ˈriː.kɑːl/

/soʊl/

/səˈfɪʃ.ənt/

/ˈsɝː.dʒər.i/Unit 23: The Clever Thief1 | 2 | Unit 25: The Criminal

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học