Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 27 - The Duke and the Minister)

/əˈpɑː.lə.dʒi/

/boʊld/

/ˈkɑːr.dɪ.nəl/

/duːk/

/ɪkˈspoʊz/

/ˈɡɪl.ti/

/ˈɪn.ə.sənt/

/dʒeɪl/

/ˈmɪn.ə.stɚ/

/ˈɔːr.dən.er.i/Unit 26: The Two Captains1 | 2 | Unit 28: The Fisherman

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học