Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 27 - The Duke and the Minister)

/ ˈsɪmp.təm/

/ haɪr/

/ ˈkæp.tʃɚ/

/ ˈpɝː.mə.nənt/

/əˈpɑː.lə.dʒi/

/boʊld/

/ˈkɑːr.dɪ.nəl/

/duːk/

/ɪkˈspoʊz/

/ˈɡɪl.ti/

/ˈɪn.ə.sənt/

/dʒeɪl/Unit 26: The Two Captains1 | 2 | Unit 28: The Fisherman

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học