Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 29 - Osiris and the Nile)

/ˈæb.strækt/

/kleɪ/

/klɑːθ/

/dɪˈzɝːv/

/ˈfeð.ɚ/

/ˈfɝː.t̬əl/

/flʌd/

/ɡreɪv/

/aɪˈdiː.əl/

/ɪnˈtel.ə.dʒəns/

/ˈnaʊ.ə.deɪz/

/əbˈteɪn/Unit 28: The Fisherman1 | 2 | Unit 30: The Taxi Driver

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học