Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 30 - The Taxi Driver)

/əˈpiːl/

/əˈsuːm/

/ˈbɑːr.oʊ/

/ˈklaɪ.ənt/

/dʌl/

/ɪmˈber.əs/

/fer/

/ˈfɔːr.mɚ/

/ˈfɔːr.mjə.lə/

/faʊnd/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học