Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 30 - The Taxi Driver)

/əˈpiːl/

/əˈsuːm/

/ˈbɑːr.oʊ/

/ˈklaɪ.ənt/

/dʌl/

/ɪmˈber.əs/

/fer/

/ˈfɔːr.mɚ/

/ˈfɔːr.mjə.lə/

/faʊnd/

/loʊn/

/ˈskɑː.lɚ.ʃɪp/Unit 29: Osiris and the Nile1 | 2 | Unit 1: The Real St. Nick

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học