Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 4 - Tiny Tina)

/ˈliː.ʒɚ/

/kəmˈpækt/

/ ˈpɪl.oʊ/

/bluːm/

/kɝːl/

/dɪˈkeɪ/

/dɪˈzɝːt/

/dɪp/

/ˈdɪs.tənt/

/ɪˈklɪps/

/ˈfer.i/

/ɡreɪs/Unit 3: The Boy and his Sled1 | 2 | Unit 5: Trick-or-treat!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học